AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

Estàs visitant la pàgina web www.monoa.es titularitat de MONOA by S&M, SL, amb domicili social a Avinguda Negrals, 8, 3er A. 25230 Mollerussa. LLEIDA., amb NIF núm. B05479019, inscrita al Registre Mercantil de Manresa en el tom 1620 Foli 185, Full L33166.

 L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia.

 Pots contactar amb MONOA by S&M, SL per qualsevol dels mitjans següents:

 • Telèfon: 677410196 
 • Correu electrònic de contacte: info@monoa.es

  

2. Usuaris

 Aquestes condicions (d'ara endavant, Avís Legal) tenen per finalitat regular l'ús de la pàgina web de MONOA by S&M, SL que posa a disposició del públic.

L´accés i/o ús d´aquesta pàgina web de MONOA by S&M, SL atribueix la condició d´USUARI, que accepta, des d´aquest accés i/o ús, les condicions generals d´ús aquí reflectides. Aquestes condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

 

3. Ús del portal

www.monoa.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a MONOA by S&M, SL o als seus llicenciants als quals l'USUARI hi pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del web www.monoa.es. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (pe serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MONOA by S&M, SL ofereix a través del seu lloc www.monoa.es i (amb caràcter enunciatiu , però no limitatiu), a no usar-los per a:

 • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics de MONOA by S&M, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els missatges
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s'hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

MONOA by S&M, SL té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MONOA by S&M, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

4. Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de política de privadesa.

 

5. Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

MONOA by S&M, SL és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. D'acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MONOA by S&M, SL

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MONOA by S&M, SL Podreu visualitzar els elements del lloc www.monoa.es i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L'USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MONOA by S&M, SL

 

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L'usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, MONOA by S&M, SL no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

 1. La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els serveis i continguts i la qualitat o interoperabilitat.
 2. La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de l'USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d'altres persones o entitats.
 4. L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys al sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. És responsabilitat de l'USUARI, en tot cas, disposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
 5. L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar.
 6. L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci l'USUARI. MONOA by S&M, SL posarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 7. Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin l'origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major

En cas que hi hagi fòrums, en lús daquests o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que els missatges reflecteixen únicament lopinió de lUSUARI que els remet, que és lúnic responsable. MONOA by S&M, SL no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'USUARI.

 

7. Modificació d'aquest avís legal i durada

MONOA by S&M, SL es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web www.monoa.es, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al lloc web www.monoa.es.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

8. Enllaços

En el cas que a www.monoa.es s'incloguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d'Internet, MONOA by S&M, SL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MONOA by S&M, SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

MONOA by S&M, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web www.monoa.es i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

 

9. Generalitats

MONOA by S&M, SL perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web www.monoa.es exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

10. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre MONOA by S&M, SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades daquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

Aquesta política de cookies va ser actualitzada el dia 15 d'octubre del 2022 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).